POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 24 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) („RODO”) podajemy co następuje:

 

ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „WłączONE” z siedzibą w Warszawie przy ul. Nike 38/4 ( dalej: „Stowarzyszenie”) .

Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

 1. przez elektroniczną skrzynkę dostępną na stronie: https://www.wlaczone.pl/

 2. telefonicznie: 509 16 87 97

 3. listownie: ul.Nike 38/4, 02-447 Warszawa 

 

CEL

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z wypełnieniem formularza i korzystaniem ze strony internetowej Stowarzyszenia będą przetwarzane w następujących celach:

 1. wypełnienia odpowiedniej dokumentacji związanej z przystąpieniem do Stowarzyszenia lub skorzystania z oferowanych przez Stowarzyszenie inicjatyw społecznych i szkoleń;

 2. obsługi utworzonego konta;

 3. w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera;

 4. dochodzenia ewentualnych roszczeń;

 5. prowadzenia działań marketingowych przez Stowarzyszenie, w tym pozyskania nowych członków;

 6. związanych z prowadzoną działalnością, w tym na potrzeby wewnętrzne prowadzenia analiz i statystyk;

 7. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach;

 8. archiwizacji

 9. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią) tj. działań statutowych Administratora;

 

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust.1 pkt a) b), i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: 

 1. udzielona zgoda;

 2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

 3. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

Odbiorca danych i miejsce przekazania danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w jego imieniu.

 2. z którymi Stowarzyszenie zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez Administratora systemów informatycznych.

 3. kancelariom prawnym, którym Stowarzyszenie zleciło np. prowadzenie postępowania

 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (np. USA). 

 

CZAS

Przez jaki okres dane będą przetwarzane

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. 

Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować  do przetwarzania danych przez niezbędnych określony w przepisach czas;

 2. czas potrzebny do obsługi utworzonego konta

 3. do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera

 4. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora danych

 5. okres na jaki została udzielona zgoda

Jakie ma Pani/Pan prawa

Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana

 2. sprostowania danych,

 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 4. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania

 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 6. przeniesienia Pani danych osobowych

 

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą cookies, Stowarzyszenie w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Pani/Pana osoby. Zatem jeśli chciałby Pan/Pani skorzystać z przysługujących praw, będzie Pani/Pan poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu dokonania identyfikacji.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora a także gdy uzna Pan/pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 (00-193 Warszawa). 

Jakie będą konsekwencje nie podania danych?

Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu realizacji usług lub działań statutowych  Administratora  niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem usługi. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może uniemożliwić wykonanie usług Stowarzyszenia, w tym przesyłania subskrybowanego newslettera.

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę wlaczne@gmail.com

NEWSLETTER

Zasady korzystania z usługi Newsletter Stowarzyszenia WłączONE 

1)    Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne
2)    Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://www.wlaczone.pl/

3) Na podany w procesie rejestracji adres email wysłana zostanie informacja z linkiem aktywacyjnym subskrypcji Newslettera.
4)    Subskrybent w każdej chwili może usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji pod adresem wlaczone@gmail.com
5)    Reklamacje w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem Newslettera można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wlaczone@gmail.com

Wyrażając chęć subskrypcji Newslettera/ów Stowarzyszenia WłączONE przekazuje Pan/Pani swoje dane osobowe w postaci adresu e-mail. Jego podanie jest dobrowolne, jednakże bez jego podania Admintrator  nie może Pana/Pani zarejestrować w bazie mailingowej i przekazać interesującej Pana/Panią informacji. 

Administratorem tych danych stanie się  Stowarzyszenie WłączONE. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby i przez okres wydawania wybranego/ych przez Pana/Panią Newslettera/ów. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO). Zgodę na przetwarzanie tych danych może Pan/Pani cofnąć w dowolnym momencie. 

nr konta: 76 1140 2004 0000 3602 7670 4005​​

Tel: 509 16 87 97​

wlaczone@gmail.com

 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

© 2023 by WłączONE